Beleidsplan

Het besturen van Tour- en Wielerclub De Contente is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd en steunt al lang niet meer op onderlinge ad hoc afspraken om gezamenlijk enkele keren per week de recreatieve wielersport te beoefenen. De veranderde en toegenomen wensen van de leden, de groei van de club en de uitbreiding van de club met de categorieën junioren, dames en ATB’ers met de daaruit voortvloeiende uitbreiding van activiteiten, zijn hier debet aan. Ook het financiële beheer en als onderdeel daarvan de sponsoring, spelen hierin een grote rol.

Om aan de behoeften binnen de club te kunnen voldoen en alle binnen de club te organiseren activiteiten in goede banen te leiden, is het wenselijk dat er een helder en duidelijk beleid wordt gevoerd. Het bestuur heeft dan ook gemeend om op basis van geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen een visie (beleidsplan) voor de middellange termijn, te ontwikkelen. Regeren is immers vooruitzien.

Dit beleidsplan dat loopt tot 2021 dient tevens als instrument c.q leidraad voor het bestuur bij de uitvoering van haar bestuurlijke taken en het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Verder biedt het een houvast voor de door het bestuur ingestelde werkgroepen en commissies.

Het bestuur hoopt dat dit beleidsplan in de komende periode van 5 jaren bijdraagt aan een heldere visie, die duidelijk richting geeft aan het te voeren beleid binnen TWC De Contente. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of de in dit beleidsplan genoemde doelstellingen zijn bereikt en zal daar waar nodig het beleidsplan worden bijgestuurd.

Download hier het: Beleidsplan TWC De Contente 2016 – 2021

Download hier het: TWC De Contente Huishoudelijk reglement 2013


Beleidsplan jeugd

TWC De Contente heeft ten aanzien van jeugdbeleid een positieve grondhouding. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Daarom is een jeugdbeleidsplan ontwikkeld, dat de weg aangeeft die TWC De Contente wil gaan om voor de jeugd van 10-16 jaar het fietsen in groepsverband mogelijk te maken.

Doelstelling:

Het aantrekken, begeleiden en enthousiast maken van jeugd voor de fietssport door op een vast tijdstip in de week jeugdtrainingen aan te bieden in club verband.

Op zondagochtenden bestaat de mogelijkheid om aan ATB ritten deel te nemen in de regio.

Het is behalve gezond, ook een manier om met veel plezier bij elkaar te komen en met z’n allen deel te nemen aan fietsactiviteiten. Zoals elke club wil ook TWC De Contente een goed fundament bouwen voor de toekomst. En dat betekent het aantrekken van veel jeugd.

Het jeugdbeleidsplan is aangenomen op de ledenvergadering van 15 januari 2010 en is onderdeel van het beleidsplan 2010-2015. Op basis van de jaarlijkse evaluatie kan dit beleid bijgesteld worden door het bestuur. Het bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).

Download hier het: Beleidsplan Jeugd TWC De Contente 2010 – 2015


Beleid ongewenste omgangsvormen

Op de ledenvergadering van 25 maart 2011 is het ‘beleid ongewenste omgangsvormen’ aangenomen. Op deze site kun je een samenvatting daarvan en een meldingsformulier ongewenst gedrag downloaden.